English I Tiếng Việt
Tìm kiếm Google :
 
Bảng báo giá
Thông báo tuyển dụng
Chứng khoán VNECO.SSM
Hệ thống phân phối
Hỏi và đáp
Thông tin cổ đông
 
   
 
  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
 

 

          VNECO.SSM

TỔNG  CÔNG TY CỔ  PHẦN  XÂY DỰNG  ĐIỆN  VIỆT  NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà nẵng

Website : www. ssm.com.vn   E-MAIL : ssm@ssm.com.vn

TEL:  (84)5113 732998     FAX :  (84)5113 732489 

 

                                                                                      Đà nẵng, ngày  11  tháng   04   năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

           

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/ĐH11 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM .

Căn cứ nội dung và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 11 tháng 4 năm 2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM:

     QUYẾT NGHỊ

       Điều 1: Thống nhất 100% thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012 của HĐQT.

       Điều 2: Thống nhất 100% thông qua báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của BKS công ty năm 2011

       Điều 3: Thống nhất 100% thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất  kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

 Chỉ tiêu thực hiện 2011 và  kế hoạch năm 2012:

STT

Các chỉ tiêu chủ yếu

ĐVT

 Thực hiện 2011

Kế  hoạch năm 2012

 Tỷ lệ KH 2012 /TH 2011

A

B

C

2

3

4 = (3)/(2) %

1

Giá trị sản lượng

Tr.đ

126.507,4

175.048,2

138%

2

Doanh thu từ hoạt động SXKD

Tr.đ

114.580,0

166.295,8

145%

3

Lợi nhuận sau thuế

Tr.đ

           3.846,3

8.044,00

209%

4

Tỷ lệ cổ tức/năm

%

 

14%

 

       Điều 4: Thống nhất 100% Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh kiểm toán.

       Điều 5:  Thống nhất 100% Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2011 với nội dung chính như sau:

5.1: Phương án trích và phân phối lợi nhuận năm 2011:

STT

NỘI DUNG

ĐVT

 Tổng số tiền

I

Lợi nhuận phân phối năm 2011

 

 

1

Lợi nhuận sau thuế

Đồng 

3.846.260.222

2

Trích quĩ dự phòng tài chính (5%)

Đồng

192.313.000

3

Trích quĩ đầu tư phát triển (5%)

Đồng

192.313.000

4

Lợi nhuận còn lại chia cổ tức

Đồng

3.461.634.222

II

Tổng lợi nhuận chia cổ tức

Đồng

6.924.892.181

1

Lợi nhuận năm trước để lại

Đồng

3.463.257.959

2

Lợi nhuận còn lại năm 2011

Đồng

3.461.634.222

III

Tỉ lệ cổ tức năm 2011

%

14%

 

5.2 Thời gian chi trả cổ tức và phương thức thực hiện:

a: Thời gian chi trả cổ tức. Chậm nhất đến 30/7/2012.

b: Phương thức thực hiện: Chi trả bằng tiền mặt

       Điều 6: Thống nhất 100% thông qua phê chuẩn chức danh:Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty năm 2012.

       Điều 7: Thống nhất 100% thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2011 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2012 bằng mức thù lao đã được  thông qua tại ĐHCĐ  năm 2011 .

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2012 đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông

      Điều 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012:

 Thống nhất 100% thông qua  đề xuất 3 đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát và đề nghị của HĐQT: Đại hội Ủy quyền cho HĐQT chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM:

+ Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chi Minh.

+  Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

+  Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

       Điều 9: Đại hội cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ nội dung của Nghị quyết này.

 Nghị quyết đã được  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM thống nhất biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành = 3.326.063 cổ phần  = 67,23 %  tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội).

                                                                                                           TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                                                                                                                   CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS.                                                                                        ( Đã ký )

- UBCKNN, Sở GDCKHN                                                                                        HỒ THÁI HOÀ                                                                                                                                                                                          

- Website SSM.

- Lưu thư ký công ty. Hồ sơ đại hội

                                                                                                                

 

 
Copyright 2010 © STEEL STRUCTURE MANUFACTURE JOINT STOCK COMPANY. All rights reserved.
POWERED BY PTC “ http://www.ptc.com.vn”